KDC TÂN PHÚ ĐÔNG
GIÁ: 1.800.000.000

KDC TÂN PHÚ ĐÔNG
GIÁ: 1.800.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHỐ XANH-PHÚ TÂN
GIÁ: 2.200.000.000

KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 6
GIÁ: 2.450.000.000

KHU DÂN CƯ TÂN PHÚ ĐÔNG
GIÁ: 1.890.000.000